Stretnutie so zahraničnými partnermi z ČR

V dňoch 6.-8.12.2017 zorganizovala RA NSRV SR pre Trnavský kraj stretnutie so zahraničnými partnermi z Českej republiky (Región Haná) zamerané na témy PRV SR 2014 – 2020 (príprava projektov spolupráce (podopatrenie 19.3) a prezentácia príkladov dobrej praxe z implementácie stratégií LEADER (2007 – 2013)). Stretnutie prebiehalo na území MAS Stará Čierna voda. Priebeh stretnutia nájdete tu.