ODBORNÁ EXKURZIA – ČESKÁ REPUBLIKA

V dňoch 2.–4.10.2017 zorganizovala RA NSRV SR pre Trnavský kraj v spolupráci s RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zahraničnú odbornú exkurziu pre MAS/VSP do Českej republiky k príprave projektov spolupráce (podopatrenie 19.3) a k prezentáciám príkladov dobrej praxe z implementácie stratégií LEADER (2007 – 2013) zameranú na témy PRV SR 2014 – 2020. Exkurzia prebiehala na území MAS BUCHLOV, z.s., MAS Horňácko a Ostrožsko z.s., MAS Region HANÁ, z.s. a MAS Bystřička, o.p.s. (Zlínsky a Olomoucký kraj). Exkurzia bola zameraná na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, projekty spolupráce, vidiecky cestovný ruch a prezentáciu rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ. Súčasťou programu bola účasť na odbornej konferencii k pripravovanej výzve na projekty spolupráce. Cieľová skupina účastníkov pozostávala zo zástupcov MAS, starostov obcí a podnikateľov z územia Trnavského a Nitrianskeho kraja. Priebeh exkurzie dokumentuje Správa z realizácie aktivity.