ŠKOLENIE „Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“

Dňa 8. apríla 2019 organizovala Regionálna anténa pre Trnavský kraj v spolupráci s nitrianskou a bratislavskou regionálnou anténou odborné školenie pre zástupcov MAS. Cieľom bolo informovať o obsahu Príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 PRV SR 2014 – 2020 a práci v ITMS2014+ v rámci modulu PRV SR 2014 – 2020 v časti týkajúcej sa harmonogramu výziev.

Priebeh školenia zaznamenáva Správa z aktivity.