Školenie k Výzve č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 PRV SR 2014 – 2022

Dňa 31.1. 2022 Národná sieť rozvoja vidieka SR usporiadala online vzdelávaciu aktivity s názvom „Školenie k Výzve č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 PRV SR 2014 – 2022“.

Za Regionálnu anténu NSRV SR pre Trnavský kraj sa on-line stretnutia zúčastnila regionálna koordinátora Mgr. Silvia Ilková.

Cieľom aktivity bolo oboznámiť účastníkov s aktuálnou výzvou a poskytnúť informácie predkladateľom žiadostí o NFP.