Šintavan s.r.o., Šintava

Žiadateľ: Šintavan s.r.o., Šintava 

Názov projektu: Dostavba vinárskej prevádzky Šintavan

Doba fyzickej realizácie projektu: 26.5.2017 – 20.12.2017

Výška nenávratného finančného príspevku: 528 928,31 EUR

Ciele projektu:

Úspešne realizovaný projekt „Dostavba vinárskej prevádzky Šintavan“ mal za cieľ  zabezpečiť celý výrobný proces výroby vína s vhodným technologickým zariadením a vhodným prostredím.

Tento cieľ chcel žiadateľ dosiahnuť prostredníctvom: 

  • výrobno-skladovej budovy,  ktorá bude prepájať existujúce budovy, takže sa vytvorí jednotný celok,
  • prevádzkového súboru, ktorý slúži na preberanie hrozna z dopravných prostriedkov, jeho odstrapenie, mutovanie, lisovanie, nakvášanie modrých odrôd, odkalovanie muštov a filtráciu kalov z odkalovania muštov.

Dôvody na realizáciu projektu:

Navrhnuté nové priestory plynule nadväzujú na jestvujúcu pivnicu aj jestvujúcu predajňu vína s degustačnou miestnosťou. Výstavbou sa vytvorí jednoliaty celok, ktorý rieši komplexne daný zámer od príjmu suroviny, cez výrobu a uskladnenie, až po expedíciu, včítane manipulácie s odpadmi. S cieľom zabezpečiť  nielen vhodné technologické zariadenie, ale aj  zabezpečiť vhodné prostredie pre realizáciu výrobného procesu, spoločnosť  rozšíri kapacity existujúceho podniku  z dôvodu zvýšenia kapacity výrobnej linky.

Priebeh realizácie projektu:

Projekt rieši realizáciu nasledovných stavebných objektov na základe vypracovanej projektovej dokumentácie.  

1) VÝROBNO-SKLADOVÁ  BUDOVA – Objekt výrobno-skladovej budovy je situovaný medzi dva jestvujúce objekty a to pivnice, čiastočne zapustenej v teréne a chránenej proti zvýšenej teplote vrstvou zeminy a predajňou vína s degustáciou. Jestvujúce objekty a prístavba budú navzájom prepojené, takže vytvoria jednotný celok.

2) PIVNICA – Prevádzkový súbor slúži na prekvášanie a dokvášanie vína, docukrovanie muštov, filtráciu a skladovanie vína. Nová skladovacia kapacita pivnice je vytvorená zo stojatých nerezových nádob rôznych objemov tak, aby boli skladované rôzne množstvá rôznorodej kvality vína z jednotlivých ročníkov. Jestvujúca pivnica mala kapacitu (88 m3) a nová kapacita (108 m3). Potrubným riešením sú zabezpečené dostatočným výkonom všetky nutné operácie prečerpávania medzi nádržami.

3) FLAŠKOVŇA – Fľaškovňa zabezpečuje plnenie vyrobeného vína do fliaš objemu  0,75,   0,5   a  0,375 l, fľaškovacia linka má nominálny výkon 600 fl./ hod.

Výsledky a prínosy projektu:

Pestovanie viniča a výroba vína je proces, ktorý si vyžaduje neustále zlepšovanie a inovácie. Každým rokom, či už pri strihaní, ošetrovaní, spracovaní, odkalovaní, fľaškovaní, pri každom jednom kroku od prvého puku až po plný pohár, tam všade treba myslieť o krok dopredu a reagovať na aktuálne podmienky – či už meteorologické, ekonomické, konkurenčné a pod. Realizáciou projektu sa vytvoril jednotný celok, ktorý zabezpečuje komplexný technologický proces od pestovania a zberu hrozna až po fľaškovanie hotového produktu – vína a jeho predaj.

Žiadateľ chcel týmto krokom dosiahnuť maximálnu pridanú hodnotu výroby. S cieľom zabezpečiť nielen vhodné technologické zariadenie, ale aj  zabezpečiť vhodné prostredie pre realizáciu výrobného procesu, žiadateľ rozšíril kapacity existujúceho podniku z dôvodu zvýšenia kapacity výrobnej linky. Dosiahnutím čiastkových cieľov projektu sa podporili nasledovné body:

  • efektivita výroby a celkovej konkurencieschopnosti podniku,
  • lepšie využívanie výrobných faktorov,
  • zvýšenie produkčnej kapacity,
  • zlepšenie ekonomických parametrov produkcie t.j. pridanej hodnoty a nárast tržieb
  • schopnosť žiadateľa získať nových odberateľov.

Realizácia projektu má synergický a multiplikačný efekt nie len pre budúce rozvojové projekty žiadateľa, ale aj pre budúce projekty subdodávateľov a odberateľov. Samotný projekt má predpoklad byť projektom príkladu dobrej praxe, kde sa môžu inšpirovať spoločnosti realizujúce potravinársku výrobu a zrealizovať obdobný projekt pre rozširovanie radu svojich výrobných programov.

3D model projektu s fotografiami

Video k projektu