REFERENCIE

Výber projektov:

Žiadateľ Názov projektu Schválený NFP v EUR
Fakultná nemocnica Nitra Novostavba liečebného pavilónu 22 571 865
Nitriansky samosprávny kraj Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v Nitrianskom samosprávnom kraji – II. 1 100 480
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí a techniky pre zlepšenie vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre 4 733 732
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Prostredníctvom investícií do informačno-komunikačných technológií zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre 3 541 643
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Modernizácia infraštruktúry SPU v Nitre 5 569 297
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity 1 206 048
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Rozvoj informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 909 125
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Budovanie a modernizácia informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 049 225
Ústav krajinnej ekológie SAV Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu 1 327 757
Mesto Liptovský Hrádok Stavebné úpravy Základnej školy na ulici Hradnej v Liptovskom Hrádku 1 433 031
Mesto Sládkovičovo Rekonštrukcia a modernizácia Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo 744 807
Krajský školský úrad v Trnave Rekonštrukcia a modernizácia školy Odborné učilište Hlohovec 499 341
Obec Palárikovo Revitalizácia centrálnej zóny obce Palárikovo 949 999
Obec Kotešová Regenerácia centra obce Kotešová 601 883
Obec Dvory nad Žitavou Nadstavba ZŠ „B“ Dvory nad Žitavou 739 225

Spracované štúdie, spolupráca na projektoch:

Názov organizácie:  Európska investičná banka
Názov projektu, aktivity a/alebo činnosti: JESSICA Evaluation Study
Realizácia projektu, aktivity a/alebo činnosti : od (mesiac/rok): 09/2009 do (mesiac/rok): 12/2011
Opis činností: Spracovanie štúdie pre Slovenskú republiku

Názov organizácie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Názov projektu, aktivity a/alebo činnosti: Príprava systému hodnotenia a zabezpečenie školenia externých hodnotiteľov pre opatrenie „Obnova a rozvoj obcí“
Realizácia projektu, aktivity a/alebo činnosti : od (mesiac/rok): 02/2009 do (mesiac/rok): 05/2009
Opis činností: Spracovanie metodiky, príprava a zabezpečenie školenia.

Názov organizácie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Názov projektu, aktivity a/alebo činnosti: Analýza možností zapojenia sa obcí do Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 s ohľadom na detailnú analýzu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
Realizácia projektu, aktivity a/alebo činnosti : od (mesiac/rok): 09/2007 do (mesiac/rok): 03/2008
Opis činností: Spracovanie analýzy, prezentácia výsledkov analýzy.

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Názov projektu, aktivity a/alebo činnosti: Štúdia možností čerpania finančných prostriedkov z ERDF v programovom období 2007-2013 pre Nitriansky samosprávny kraj
Realizácia projektu, aktivity a/alebo činnosti : od (mesiac/rok): 07/2007  do (mesiac/rok): 12/2007
Opis činností: Spracovanie štúdie, prezentácia výsledkov štúdie.

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Názov projektu, aktivity a/alebo činnosti: Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015
Realizácia projektu, aktivity a/alebo činnosti : od (mesiac/rok): 06/2008  do (mesiac/rok): 10/2008
Opis činností: Aktualizácia Programu, spracovanie strategickej časti Programu, prezentácia výsledkov.

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Názov projektu, aktivity a/alebo činnosti: Analýza ľudských zdrojov v zdravotníctve v Nitrianskom samosprávnom kraji
Realizácia projektu, aktivity a/alebo činnosti : od (mesiac/rok): 08/2008  do (mesiac/rok): 10/2008
Opis činností: Spracovanie analýzy, prezentácia výsledkov.

Názov organizácie: Europoslanec Ing. Peter Baco
Spolupráca: od (mesiac/rok): 11/2007  do (mesiac/rok): 03/2008
Forma spolupráce: Spracovanie informačnej brožúry: ANI EURO NAZMAR! Sprievodca európskymi fondmi 2007-2013, prezentácia

Názov organizácie: Ústav krajinnej ekológie SAV
Spolupráca: od (mesiac/rok): 04/2006 do (mesiac/rok): 10/2006
Forma spolupráce: Spolupráca na projekte zadanom Generálnym riaditeľstvom poľnohospodárstva Európskej komisie „Evaluation of the environmental impacts of the CMO on permanent crops on arable land“, spracovanie hodnotiacej správy pre Českú republiku

Názov organizácie: Ústav krajinnej ekológie SAV
Spolupráca: od (mesiac/rok): 03/2005 do (mesiac/rok): 06/2005
Forma spolupráce: Spolupráca na projekte zadanom Generálnym riaditeľstvom poľnohospodárstva Európskej komisie „Evaluation of the environmental impacts of the CMO on permanent crops“, spracovanie hodnotiacich správ, hodnotenie v rámci nových členských štátov – Poľska a Maďarska.

Názov organizácie: Ústav krajinnej ekológie SAV
Spolupráca: od (mesiac/rok): 07/2005 do (mesiac/rok): 12/2005
Forma spolupráce: Spolupráca na projekte zadanom Generálnym riaditeľstvom poľnohospodárstva Európskej komisie „Evaluation of the agro-environmental measures“, spracovanie hodnotiacich správ, hodnotenie v rámci nových členských štátov – Poľska, Českej republiky, Malty, Maďarska a Slovenska.