NAŠE PROJEKTY

Project title: Spoločné plánovanie budúcnosti pri Slanej / Közös tervezés a Sajóvölgy jövőjéről

Acronym: Budúcnosť Slanej / Sajóvölgy jövő

Registration number: HUSK/1101/1.5.1./0218

Aim of the Project

The global objective of the project is to improve the economic competitiveness and social and cultural cohesion of communities on both sides of the cross border region by strengthening of mutual cooperation, improving the strategic planning and management capacities for the period up to 2020. of these results directly into food production after the finishing of project, the increased “market” value of the so-obtained food products, as well as their improved competitiveness will, besides other, pose also the stimuli for the regional infrastructure and employment improvement.

The specific objectives of the project:

Quality assessment of strategic documents, support programmes and projects implemented with a focus on measurable indicators of performance,

Improving real integrated planning documents, including the use of the potential of the territory of cross border region

Preparation for the period after 2013 through common objectives and strengthening the capacity of the integrated processing of project management,

Strengthening the partnership with the involvement of the public in the promotion of integrated development of cross-border territories, the achievement of the global objectives of the project and the specific implementation of the specific objectives of the Programme of cross-border cooperation follows on directly in region.

Targets:

Enhanced economic competitiveness on both sides of cross border region

Increased social and cultural cohesion of people and communities.

Achievement of the objectives of the project will be directly measurable through defined project indicators and expected results.

 

Záverečná konferencia

Dňa 26.02.2014 sme záverečnou konferenciou organizovanou vo Veľkých Teriakovciach úspešne ukončili projekt cezhraničnej spolupráce s názvom Spoločné plánovanie budúcnosti pri Slanej.

Na záverečnej konferencii sa zúčastnili zástupcovia partnerských mikroregiónov a hostia z Miestnej akčnej skupiny Malohont.  V rámci záverečnej konferencie sme predstavili finálne verzie strategických dokumentov, ktoré predstavujú príležitosť a návod pre Mikroregión pri Slanej  zapojiť sa programovacom období 2014 – 2020 do realizácie programu Leader. V rámci programu vystúpili zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR p. Majerech, predstaviteľka občianskeho združenia z Českej Republiky Kyjovské Slovácko v pohybu p. Čarková a predstavitelia vedúceho partnera Obviam regio, o.z.. Účastníci vďaka tomu získali významné informácie o pripravovanom programe Leader na Slovensku a vďaka unikátnej šanci mohli tieto znalosti porovnať so situáciou v Maďarskej ako aj Českej republike.

Jedným z výstupov konferencie na ktorom sa zhodli účastníci bolo, že projekt sa podarilo uzavrieť úspešne, nakoľko došlo k posilneniu lokálnych kapacít v oboch partnerských mikroregiónov. Cieľom projektu bolo:

Kvalitné zhodnotenie strategických dokumentov, podporných programov a realizovaných projektov so zameraním na reálne plnenie merateľných indikátorov,

Skvalitnenie integrovaných plánovacích dokumentov vrátane využitia potenciálu územia,

Príprava pre obdobie po roku 2013 prostredníctvom spracovania spoločných integrovaných zámerov a posilnením kapacít riadenia projektov,

Posilnenie partnerstva zapojením verejnosti do podpory integrovaného rozvoja cezhraničného územia.

Vďaka vzájomnej spolupráci na organizovaných podujatiach, výmenných stážach a spoločne pripravovaných strategických dokumentoch sa podarilo trom realizujúcim partnerom naplniť ciele projektu. Hmatateľnými výsledkami projektu sú výstupy, ktoré prispeli k naplneniu merateľných ukazovateľov a vďaka svojmu obsahu predstavujú významný prínos pre realizáciu regionálneho rozvoja v oboch partnerských mikroregiónoch.  Projekt dosiahol mnoho pozitívnych výsledkov, najdôležitejší potenciál sme objavili v ľuďoch, ktorí sú ochotní spájať sa a spoločne pracovať pre svoje regióny a tým vytvárať podmienky nielen pre zmenšovanie regionálnych rozdielov, ale aj vytvárať príležitosti pre budúcu spoluprácu.

Obsah tohto webu nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie

Projekt 2