Postupy pre MAS v rámci konania o ŽoNFP a implementácia podopatrenia 19.2

Dňa 4.8.2021 usporiadala Národná sieť rozvoja vidieka SR online zasadnutie „Postupy pre MAS v rámci konania o žiadosti NFP a implementácie podopatrenia 19.2“

Za Regionálnu anténu NSRV SR pre Trnavský kraj sa on-line stretnutia zúčastnila koordinátora Mgr. Silvia Ilková.

Pre bližšie informácie prikladáme Správu z aktivity.