Poľnohospodárske družstvo Žlkovce – Ratkovce

Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo Žlkovce – Ratkovce

Názov projektu: Zvýšenie efektivity živočíšnej výroby

Doba fyzickej realizácie projektu: 4.11.2015 – 6.6.2018

Výška nenávratného finančného príspevku: 76 680 EUR

Ciele projektu:

Hlavným a primárnym cieľom projektu „Zvýšenie efektivity živočíšnej výroby“ bolo zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa – Poľnohospodárskeho družstva Žlkovce – Ratkovce v oblasti chovu hovädzieho dobytka prostredníctvom investície do rekonštrukcie technológie dojárne a nákupu teleskopického nakladača pre využitie na úseku živočíšnej výroby.

Ďalšími cieľmi boli: náhrada starších technológií za nové, inovatívne a šetrnejšie, ktoré umožňujú dosiahnuť vyššie kvalitatívne parametre mlieka. Súčasťou bolo doplnenie chovu o systém identifikácie kráv pre efektívnejšie využitie potenciálu stáda.

Projekt tak priamo prispel k plneniu najdôležitejšieho cieľa PRV 2014-2020, ktorým je posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora (poľnohospodárstvo, lesníctvo a potravinárstvo).

Dôvody na realizáciu projektu:

Strojno-technologické vybavenie patrí k hlavným nositeľom produktivity práce na dosahovaných výsledkoch výroby. V dôsledku vysokej investičnej náročnosti bol strojový park žiadateľa v začiatkoch jeho podnikateľskej činnosti tvorený predovšetkým staršími strojmi a zariadeniami, ktoré však oproti novým výkonnejším a úspornejším zariadeniam majú množstvo nedostatkov. V čase rozvinutého podnikania sa už žiadateľ usiluje o každoročnú čiastočnú obnovu technológií a doplnenie strojového parku. Nové zariadenia sú výkonnejšie, menej energeticky náročné a šetrnejšie voči životnému prostrediu.

Takisto dojáreň, ktorú družstvo pre realizáciou projektu používalo, bola inštalovaná pre 15-timi rokmi a okrem vysokého stupňa amortizácie vykazovala tiež známky morálneho opotrebenia.

Dôvodom pre realizáciu projektu je potreba doplniť chýbajúce strojové vybavenie a náhrada opotrebovaných technológií, oba faktory majú vplyv na celkové zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa v oblasti chovu hovädzieho dobytka.

Priebeh realizácie projektu:

Žiadateľ ešte pred realizáciou projektu uskutočnil prieskum dostupných možností, ako v oblastí dostupných technológií, tak v oblasti manipulačnej techniky. Na základe získaných informácií stanovil svoje konkrétne požiadavky na technické parametre nových technológií. Tie mu umožnili zistiť predpokladanú hodnotu plánovanej investície a výber vhodného dodávateľa. Vďaka dobrej príprave prebehla dodávka a montáž predmetu projektu bez problémov.

Žiadateľ pri realizácii projektu využil svoje skúsenosti s realizáciou a implementáciou projektov v predchádzajúcom období.

Výsledky a prínosy projektu:

Projektom došlo k zvýšeniu efektívnosti výroby, zvýšeniu produkcie a k zvýšeniu kvality výrobkov. Vďaka novej technológii bolo dojenie doplnené o automatizované systémy so softvérom, ktorý je určený na správu veľkých stád. Na základe snímaných parametrov a indikátorov je možné rýchlejšie identifikovať jedinca, ktorý potrebuje veterinárny zákrok. Skrátilo sa obdobie rekonvalescencie.

Najdôležitejším prínosom je zvýšenie kvality mlieka. Kvalitu produktu ovplyvňuje nie len kvalita kŕmenia a ustajnenia, ale aj úroveň dojacej techniky. Nová technológia dojenia, zakúpená a inštalovaná v rámci realizácie predkladaného projektu, je šetrnejšia a citlivejšia. Ukončovanie dojenia z hľadiska pracovnej náročnosti, ale aj ochrany zdravotného stavu vemena dojníc, je veľmi dôležitou časťou procesu dojenia. Aj tu možno vidieť spolupôsobenie biologického výskumu a technického rozvoja. Vyvinuli sa rôzne systémy, ktoré na základe zistenia zníženia prietoku mlieka automaticky ukončujú dojenie.

Zakúpený manipulátor je samochodné zariadenie s dobrými manévrovacími vlastnosťami a teleskopicky výsuvným ramenom s vysokou výškou zdvihu. Vďaka týmto charakteristikám má pri bežnej každodennej prevádzke v živočíšnej výrobe vysoké množstvo uplatnení, ktoré sú spojené s nakladaním a premiestňovaním horizontálne i vertikálne. Ide najme o prácu s krmovinami, ktoré majú aj sypký aj objemový charakter a taktiež o prácu s maštaľným hnojom, ktorý je potrebné pravidelne premiestňovať od hnojových koncoviek pri maštaliach na hnojisko. Pri ukladaní maštaľného hnoja na hnojisku je nenahraditeľná schopnosť ukladať do požadovanej výšky tak, aby sa čo najrentabilnejšie využila skladovacia kapacita hnojiska a zamedzilo stratám pri zvetrávaní hnoja vplyvom poveternostných podmienok. Žiadateľ sa rozhodol vybaviť zariadenie aj lyžicou na sypké hmoty a lyžicou na maštaľný hnoj.

3D model projektu s fotografiami

Video k projektu