„Odborný seminár k Výzve č. 54/PRV/2022 pre podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 – 2022“

RA NSRV SR pre trnavský kraj usporiadala online vzdelávaciu aktivitu „Odborný seminár k Výzve č. 54/PRV/2022 pre podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 – 2022“.

Za Regionálnu anténu NSRV SR pre Trnavský kraj sa on-line stretnutia zúčastnila a zároveň uvítala účastníkov aktivity koordinátora Mgr. Silvia Ilková.

Cieľom aktivity bolo oboznámiť účastníkov s aktuálnou výzvou a poskytnúť informácie predkladateľom žiadostí o NFP vo Výzve č. 54/PRV/2022 pre podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.