Obec Žlkovce

Žiadateľ: Obec Žlkovce

Názov projektu: Verejné priestranstvá v obci Žlkovce

Doba fyzickej realizácie projektu: 18.4.2018 – 31.5.2018

Výška nenávratného finančného príspevku: 99 503,77 EUR

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu s názvom Verejné priestranstvá v obci Žlkovce je „prostredníctvom investícií do zlepšenia malej infraštruktúry zabezpečiť zvýšenie kvality základných služieb a života obyvateľov obce“.

Verejné priestranstvá majú potenciál pre zvýšenie atraktivity územia obce, zvýšenie kvality života občanov a naštartovanie ďalších aktivít obce v súvislosti s jej ekonomickým rozvojom. Priestranstvá predstavujú potenciál pre zvýšenie atraktivity a zároveň oživenie znevýhodnenej vidieckej oblasti. Zo SWOT analýzy obce definovanej v PHSR obce pre roky 2014 – 2020 je zrejmé, že verejné priestranstvá v obci vyžadujú revitalizáciu a obyvatelia obce sa dožadujú realizácie projektu. Pokračovanie tohto stavu je v súčasnej dobe ďalej neúnosné a miestna samospráva sa predmetný problém rozhodla radikálne vyriešiť.

Hlavný cieľ projektu je naplnený prostredníctvom nasledovných špecifických cieľov:

  • Úprava verejných priestranstiev;
  • Zlepšenie vzhľadu obce;
  • Zvýšenie atraktivity obce pre obyvateľov aj podnikateľov;
  • Oživenie znevýhodnenej vidieckej oblasti.

Postupným naplnením všetkých špecifických cieľov sa dosiahol synergický efekt, ktorý vyústil do naplnenia hlavného cieľa projektu. Hlavný cieľ a špecifické ciele sú pritom v plnom súlade s cieľmi Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a výzvy č. 13/PRV/2015.

Dôvody na realizáciu projektu:

Projekt zabezpečí zvýšenie kvality základných služieb a života obyvateľov obce. Potreba realizácie predkladaného projektu vychádza zo súčasného stavu v obci. Súčasný stav v obci neprospieva rozvoju vidieckej oblasti, práve naopak, odrádza potenciálne prisťahovaných obyvateľov, ktorí radšej volia bývanie v mestách. Odrádza zároveň aj investorov do bytovej výstavby a zamedzuje oživeniu znevýhodnenej oblasti. Tieto plochy sa nachádzajú v centre obce, v časti, ktorá je v tesnej blízkosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu. Neďaleko je kostol, obchod, autobusová zástavka, detské ihrisko, nová zástavba rodinných domov a iné. Návrh rieši dotvorenie voľného priestoru obce, ktorého plocha  je v tomto čase nevyužívaná.

Priebeh realizácie projektu:

Na jednej časti verejného priestranstva sú z časti položené zatrávňovacie tvárnice, vyplnené štrkom. Tvárnice sú popraskané a poprerastané zelinou. Toto bude treba odstrániť. Na ďalšom verejnom priestranstve je zeleň, tráva, kríky a stromy, cez parcelu sa vinie chodník z betónových dlaždíc po životnosti, a je tam aj niekoľko zničených lavičiek, ktoré sa nedajú zrekonštruovať.

Použitím vhodných spevnených plôch, výsadby zelene, výsyp štrkom a použitie drobnej architektúry – pergoly, lavičky a smetné koše, sa vytvoril priestor, ktorý bude slúžiť obyvateľom obce a jej návštevníkom na krátkodobý relax.

Výsledky a prínosy projektu:

Vďaka realizácii predkladaného projektu došlo k skvalitneniu života v obci, a to najmä zvýšením rozvojového potenciálu obce, vďaka investíciám do zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov.

Realizácia projektu prispela k miestnemu ekonomickému rozvoju, obec sa stala atraktívnejšou pre nových obyvateľov, vďaka čomu v budúcnosti stúpnu podielové dane a takisto sa vytvoria nové podmienky pre realizáciu malých podnikateľských zámerov v obci. Vďaka týmto efektom bude projekt výrazne prispievať k ekonomickému rozvoju obce.

Významným aspektom projektu je príspevok k zelenej infraštruktúre, samotný projekt obsahoval prvky zelenej infraštruktúry, ktoré boli priamo realizované ako súčasť modernizačného projektu.

3D model projektu s fotografiami

Video k projektu