Obec Smolinské

Žiadateľ: Obec Smolinské

Názov projektu: Úprava cintorína a domu smútku v obci Smolinské

Doba fyzickej realizácie projektu: 14.10.2019 – 4.11.2019

Výška nenávratného finančného príspevku: 26 698,06 EUR

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu s názvom „Úprava cintorína a domu smútku v obci Smolinské“ je „zvyšovať kvalitu základných služieb pre obyvateľov obce a zabezpečiť dôstojný priestor pre pietne akty, a to prostredníctvom investícií súvisiacich s rekonštrukciou existujúceho domu smútku a okolia“. Hlavný cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom nasledovných špecifických cieľov: Vytváranie vhodných podmienok pre pietne akty; Odstránenie havarijného stavu obecného objektu; Zvýšenie atraktivity obce

Dôvody na realizáciu projektu:

Stav domu smútku a cintorínu pred realizáciou bol nevyhovujúci nie len z hľadiska dôstojnosti pietnych aktov ale aj havarijného stavu budovy domu smútku. Kvalitu života v obci tento stav značne znižoval. Jedným z nástrojov zvyšovania atraktivity obce sú aj investície súvisiace s úpravou existujúceho domu smútku a okolitého cintorína z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zo SWOT analýzy obce definovanej v PHSR obce pre roky 2014 – 2020 bolo zrejmé, že podmienky pre zabezpečovanie pietnych aktov nie sú vyhovujúce. Pokračovanie tohto stavu bolo ďalej neúnosné a miestna samospráva sa predmetný problém rozhodla riešiť.

Objekt domu smútku v obci Smolinské doposiaľ ešte neprešiel obnovou týkajúcou sa akýchkoľvek úprav obvodových stavebných konštrukcií. Jeho celkový stav bol nevyhovujúci. Okolie cintorínu neposkytovalo dôstojné podmienky pre pietne akty, bola potrebná jeho úprava. V návrhu realizácie projektu je aj začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry.

Priebeh realizácie projektu:

Keďže okolie cintorína a stav domu smútku nebol vyhovujúci, tak aby spĺňal podmienky pre dôstojné miesto na pietne akty bolo potrebné upraviť nevyhovujúce prvky. Stav vonkajšieho plášťa domu smútku bol v stave, kedy vonkajšia omietka opadávala a nevytvárala tak potrebný dojem z celého pietneho miesta.  Jej oprava zlepšila nie len technický stav budovy, ale zvýšila estetickú hodnotu miesta.

Existujúca zámková dlažba v priestoroch cintorína nebola v dobrom technickom stave a tak bola potrebná oprava poškodených častí chodníkov a okolitých plôch. Nasledovala úprava trávnatých plôch na cintoríne a v okolí domu smútku. V priestore bolo osadených niekoľko prvkov zelenej infraštruktúry, čo pozitívne ovplyvnilo vizuálnu stránku okolia.

Realizácia projektu pokračovala opravou už existujúcich lavičiek v okolí domu smútku a v priestore cintorína. Oprava bola nutná aj v okolo prvkov verejného osvetlenia umiestneného na strategických miestach na cintoríne a v okolí domu smútku.

Výsledky a prínosy projektu: Cieľom bolo vytvorenie dôstojného priestoru pre smútočné obrady v dome smútku – realizácia projektu „Úprava cintorína a domu smútku v obci Smolinské“ prispela k naplneniu daného cieľa. Posledná rozlúčka so zosnulými spoluobčanmi patrí svojím spôsobom k  spoločenským udalostiam obce. Realizáciou projektu sa vybudovalo dôstojné miesto, zvýšila sa estetická a technická kvalita priestoru pre smútočné obrady.

3D model projektu s fotografiami

Video k projektu