Obec Rohov

Žiadateľ: Obec Rohov

Názov projektu: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Doba fyzickej realizácie projektu: 10.7.2019 – 20.12.2019

Výška nenávratného finančného príspevku: 141 013,53 EUR 

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je podpora kultúry, činnosti miestnych spolkov a komunít a zvýšenie atraktivity obce investíciou do rekonštrukcie kultúrneho domu.

Dôvody na realizáciu projektu:

• zatraktívnenie obce Rohov rekonštrukciou kultúrneho domu, ktorý plní nezastupiteľnú úlohu v rozvoji miestnej kultúrnej a záujmovej činnosti,
• odstránenie zdravie a bezpečnosť občanov ohrozujúceho havarijného stavu a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy kultúrneho domu s cieľom znížiť výdavky na prevádzku
• skvalitnenie základných služieb a voľnočasových aktivít pre miestne obyvateľstvo vidieckej oblasti, vytvorenie vhodného a dostatočne veľkého priestoru pre stretávanie občanov, záujmových skupín a združení
• investícia do zelenej infraštruktúry v okolí kultúrneho domu.

Priebeh realizácie projektu:

• Vypracovanie projektovej dokumentácie autorizovaným projektantom so zameraním na odstránenie havarijného stavu a zvýšenie energetickej úrovne objektu.

• Výber dodávateľa stavených prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

• Realizácia zadefinovaných stavebných a rekonštrukčných prác:

  •  výmena okien a dverí
    •  zateplenie obvodových múrov
    •  Výmena strešnej krytiny a zateplenie strechy
    •  úprava povrchov vo vnútri objektu – oprava omietok
    •  výmena kotla a rekonštrukcia vykurovacej sústavy.

• Dokončovacie práce, úprava okolia, výsadba zelene a založenie trávnika výsevom.

Výsledky a prínosy projektu:

• zvýšenie kvality života vidieckeho obyvateľstva – zlepšená kvalita trávenia voľného času, rozvoj kultúry a činnosti miestnych komunít s dlhodobým výhľadom,
• zatraktívnenie verejného priestoru a skvalitnenie poskytovania základných služieb obcou pre obyvateľov, návštevníkov, podnikateľské subjekty a iné záujmové osoby prostredníctvom rekonštrukcie miestnej infraštruktúry,
• zníženie prevádzkových nákladov obce vďaka zvýšeniu energetickej efektívnosti verejnej budovy a sanácií súčasných havarijných stavov v kultúrnom dome,
• zlepšovanie stavu životného prostredia v obci – výsadba a údržba verejnej zelene v okolí KD.

3D model projektu s fotografiami

Video k projektu