Obec Koplotovce

Žiadateľ: Obec Koplotovce

Názov projektu: Rekonštrukcia domu smútku v obci Koplotovce

Doba fyzickej realizácie projektu: 2.11.2018 – 20.3.2019

Výška nenávratného finančného príspevku: 106 693,26 EUR 

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu s názvom „Rekonštrukcia domu smútku v obci Koplotovce“ je „zvyšovať kvalitu základných služieb pre obyvateľov obce a zabezpečiť dôstojný priestor pre pietne akty, a to prostredníctvom investícií súvisiacich s rekonštrukciou existujúceho domu smútku a okolia“. Hlavný cieľ projektu bol naplnený prostredníctvom nasledovných špecifických cieľov: Vytváranie vhodných podmienok pre pietne akty; Odstránenie havarijného stavu obecného objektu; Zvýšenie atraktivity obce;

Dôvody na realizáciu projektu:

Stav Domu smútku pred realizáciou bol nevyhovujúci z hľadiska dôstojnosti pietnych aktov. Kvalitu života v obci tento stav značne znižoval. Jedným z nástrojov zvyšovania atraktivity obce sú aj investície súvisiace s rekonštrukciou existujúceho domu smútku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zo SWOT analýzy obce definovanej v PHSR obce pre roky 2014 – 2020 bolo zrejmé, že podmienky pre zabezpečovanie pietnych aktov nie sú vyhovujúce. Pokračovanie tohto stavu bolo ďalej neúnosné a miestna samospráva sa predmetný problém rozhodla radikálne vyriešiť.

Objekt domu smútku v obci Koplotovce bol postavený v 50 rokoch 20. storočia a do tohto rozhodnutia ešte neprešiel obnovou týkajúcou sa akýchkoľvek úprav obvodových stavebných konštrukcií. Budova domu smútku ma jednoduchý obdĺžnikový pôdorys. Je postavená na šikmom teréne. Ku vchodu vedú schody. Pred vstupom do miestnosti pietneho aktu je maličký prístrešok. Strecha je plochá s miernym spádom, pre rekonštrukciou nezateplená a na viacerých miestach zatekala.

Priebeh realizácie projektu:

Predmetom stavebných úprav boli výmena okien a vonkajších dverí, kompletné zateplenie obvodového plášťa, kompletné zateplenie strešného plášťa a výmena strešnej krytiny, prístavba prístrešku a elektroinštalácia s novým bleskozvodom.

Na začiatku realizácie projektu bolo nevyhnutné vypracovanie projektovej dokumentácie autorizovaným projektantom so zameraním na zvýšenie energetickej úrovne objektu Projektová dokumentácia a navrhnuté materiály a konštrukčné riešenia vyplynuli aj z tepelno-technickej štúdie. Nasledoval výber dodávateľa stavených prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a po uzatvorení zmluvy s úspešným uchádzačom prebehla realizácia zadefinovaných stavebných a rekonštrukčných prác.

Práce začali búracími prácami a demontážou nevyhovujúcich konštrukcií, nasledovala výmena okien a vonkajších dverí. Zasklenie dverných otvorov bolo realizované z bezpečnostného skla. Práce pokračovali prístavbou prístrešku, následne bola na celom objekte vymenená strešná krytina spolu s novým dreveným krovom, so súčasným zateplením strechy,  celý objekt bol na vonkajšom obvode zateplený certifikovaným zatepľovacím systémom a na záver prebehla finalizácia montáže nového bleskozvodu.

Výsledky a prínosy projektu:

Realizáciou projektu sa naplnia jeho špecifické ciele – výsledky projektu, ktoré budú mať priame pozitívne prínosy pre obyvateľstvo obce. Uvedené prínosy budú v konečnom dôsledku základom rozvoja vidieckej oblasti. Vďaka realizácii predkladaného projektu dôjde k skvalitneniu života v obci, a to najmä zvýšením rozvojového potenciálu obce.

Realizácia projektu prispeje k miestnemu ekonomickému rozvoju, obec sa stane atraktívnejšou pre nových obyvateľov, vďaka čomu v budúcnosti stúpnu podielové dane a takisto sa vytvoria nové podmienky pre realizáciu malých podnikateľských zámerov v obci. Vďaka týmto efektom bude projekt výrazne prispievať k ekonomickému rozvoju obce.

Významným aspektom projektu je príspevok k zelenej infraštruktúre, samotný projekt bude obsahovať prvky zelenej infraštruktúry, ktoré budú priamo realizované ako súčasť modernizačného projektu.

Realizácia projektu vychádza z aktuálnych potrieb obce, investor v spolupráci s miestnou samosprávou mieni realizovať rekonštrukciu domu smútku, ktorý je v dezolátnom stave. Zo SWOT analýzy obce v rámci PHSR 2014 – 2020 vzišla ako slabá stránka obce nevyhovujúci stav technickej infraštruktúry obce.

3D model projektu s fotografiami

Video k projektu