Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Žiadateľ: Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Názov projektu: Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny MAS 11 PLUS (Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hrnčiarovce nad Parnou)

Doba fyzickej realizácie projektu: 3.5.2021 – 30.6.2021

Výška nenávratného finančného príspevku: 36 999,99 EUR

Ciele projektu:

Na základe stretnutí obcí združených v MAS bola stanovená vízia: „MAS 11 PLUS sa chce stať v horizonte 10 až 15 rokov územím s vysokou kvalitou života jeho obyvateľov. Dosiahne sa to prostredníctvom zabezpečenia komplexných  PLUS služieb pre obyvateľov, ako aj návštevníkov územia, stabilným podnikateľským prostredím a vybudovanou infraštruktúrou v obciach pri využívaní vlastného prírodného, kultúrneho a spoločenského potenciálu územia.“

Na základe stanovenej vízie bol určený strategický cieľ, ktorým sa daná vízia má napĺňať: Do roku 2023 zvýšiť kvalitu života obyvateľov na území MAS prostredníctvom vybudovania infraštruktúry, zlepšenia prístupu k pracovným príležitostiam rozvoja verejných služieb a cestovného ruchu, ako aj zlepšenia stavu životného prostredia.

V nadväznosti na zadefinovanú víziu a strategický cieľ bol, vďaka podporenému projektu, zrekonštruovaný kultúrny dom v obci Hrnčiarovce nad Parnou. Hlavnými cieľmi projektu sú: zlepšenie estetického vzhľadu obce a jej atraktivity ako pre jej občanov, tak aj pre návštevníkov obce, zníženie energetických a finančných  nákladov obce na prevádzku budovy prostredníctvom zníženia energetickej náročnosti prevádzky, sprístupnenie budovy kultúrneho domu všetkým návštevníkom a zvýšenie rozsahu poskytovaných služieb v oblasti kultúry a spoločenského života v obci okolí, čo má bezprostredný vplyv na skvalitnenie života obyvateľov obce, šírenie osvety a vzdelávania obyvateľov a k celkovému rozvoju cestovného ruchu v obci.

Dôvody na realizáciu projektu:

Projekt umožní naplno rozvinúť potenciál existujúceho kultúrneho domu na plnenie svojej kultúrno – spoločenskej funkcie. Tá výrazne prispeje ku skvalitneniu života obyvateľov obce a okolitého regiónu, čo súvisí s celkovým rozvojom obce. Uvedené sa pozitívne  prejaví aj na hospodárení obce, kde očakávame napr. pokles výdavkov na prevádzku budovy.

Kultúrneho domu plní úlohu v rozvoji miestnej kultúrnej a záujmovej činnosti, avšak pred realizáciou projektu bol jeho stav vzhľadom na vek a morálne opotrebenie dlhodobo nevyhovujúci. Vzhľadom na použité materiály v čase výstavby a zmenu nárokov na energetickú efektívnosť, zaznamenávala obec každoročne veľké nedostatky aj v tejto oblasti. S priamym prepojením na ekonomické výsledky sa zateplenie objektu stalo nevyhnutnosťou.

Ďalším dôvodom bola snaha o vytvorenie vhodného a dostatočne veľkého priestoru pre stretávanie občanov, záujmových skupín a združení. V obci chýbal priestor dostupný pre všetky skupiny obyvateľov, občanov. Obec rozhodla o úprave vstupu do budovy aj pre pohybovo znevýhodnené osoby.

Priebeh realizácie projektu:

Projekt sa realizoval formou drobných stavebných úprav. Cieľom bolo rekonštruovať staré vstupné priestory a estetizovať ich. V priestore foyeru bola vybúraná nášľapná vrstva podlahy, bol odstránený podhľad a vybúrané obklady stien šatne. Bol odstránený pôvodný pult a aj osvetlovacia zavesená podhľadová rampa nad ním. Odstránili sa aj dva radiátory. Staré dvojkrídlové dvere medzi foyerom a sálou boli tiež vybúrané.

V miestnosti foyeru bola položená podlaha a po vybúraní nášľapnej vrstvy vyrovnaná samonivelačným poterom. Bola zrealizovaná nová nášľapná vrstva podlahy – gresová dlažba so soklíkom výšky 66 mm po obvode miestnosti ( okrem stien, kde sú navrhnuté drevené obklady stien ). Medzi dvere WC muži a WC ženy je na výšku dverí nalepené veľkoplošné zrkadlo. Povrchy stien pod vybúranými drevenými obkladmi sú vyrovnané, omietnuté. Sú namontované dvoje nových dvojkrídlových dverí do sály. Nainštaloval sa nový obklad steny šatne a tiež nové uzatváranie šatne stenou s posuvných dverí. Osadený bol nový šatňový pult. Foyer má vybudovaný nový SDK zavesený podhľad s osvetlením a nasvetľovaciu podhľadovú rampu nad šatňovým pultom. Miestnosť je nanovo vymaľovaná. Miesto vybúraných dvoch radiátorov sa na parapety pod okná foyeru osadili a napojili na vykurovací systém dva nové radiátory o výkone ako mali pôvodné vybúrané radiátory. Existujúce dvere a zárubne do kuchyne sú premaľované vo farbe steny v ktorej sú osadené.

Výsledky a prínosy projektu: Vďaka realizácii projektu sa zvýšila kvalita života vidieckeho obyvateľstva, predovšetkým kvalita trávenia voľného času a činnosti miestnych komunít s dlhodobým výhľadom. Rekonštruovaná budova prispieva k atraktivite verejného priestoru a skvalitneniu poskytovania základných služieb obcou pre obyvateľov, návštevníkov, podnikateľské subjekty a iné záujmové osoby.

3D model projektu s fotografiami

Video k projektu