Obec Hoste

Žiadateľ: Obec Hoste

Názov projektu: Obnova kultúrneho domu, zateplenie obvodového plášťa a zateplenie strešného plášťa


Doba fyzickej realizácie projektu: 13.6.2019 – 17.12.2019

Výška nenávratného finančného príspevku: 149 811,60 EUR 

Ciele projektu:

Hlavnými cieľmi projektu sú: zlepšenie estetického vzhľadu obce a jej atraktivity ako pre jej občanov, tak aj pre návštevníkov obce, zníženie energetických a finančných  nákladov obce na prevádzku budovy prostredníctvom zníženia energetickej náročnosti prevádzky, sprístupnenie budovy kultúrneho domu všetkým návštevníkom, najmä ľuďom s pohybovým znevýhodnením a zvýšenie rozsahu poskytovaných služieb v oblasti kultúry, spoločenského života a športu v obci Hoste a okolí, čo má bezprostredný vplyv na skvalitnenie života obyvateľov obce, šírenie osvety a vzdelávania obyvateľov, prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľov obce Hoste a okolia a k rozvoju cestovného ruchu v obci a jej ekonomického rozvoja.

Dôvody na realizáciu projektu:

Projekt umožní naplno rozvinúť potenciál existujúceho kultúrneho domu na plnenie svojej kultúrno – spoločenskej funkcie. Táto skutočnosť výrazne prispeje ku skvalitneniu života obyvateľov obce a priľahlého regiónu, čo úzko súvisí s celkovým rozvojom obce. Uvedené sa pozitívne  prejaví aj na hospodárení obce, kde očakávame napr. pokles výdavkov na prevádzku budovy.

Kultúrneho domu plní nezastupiteľnú úlohu v rozvoji miestnej kultúrnej a záujmovej činnosti, avšak pred realizáciou projektu bol jeho stav vzhľadom na vek a morálne opotrebenie dlhodobo nevyhovujúci. Kultúrny dom je najväčšou ucelenou stavbou v obci a po kostole je druhou dominantou. Stojí v centre dediny. Jeho výstavba sa datuje do 70-tych rokov minulého storočia. Vzhľadom na použité materiály v čase výstavby a zmenu nárokov na energetickú efektívnosť, zaznamenávala obec každoročne veľké nedostatky aj v tejto oblasti. S priamym prepojením na ekonomické výsledky sa zateplenie objektu stalo nevyhnutnosťou.

Ďalším dôvodom bola snaha o vytvorenie vhodného a dostatočne veľkého priestoru pre stretávanie občanov, záujmových skupín a združení. V obci chýbal priestor dostupný pre všetky skupiny obyvateľov, občanov s pohybovým znevýhodnení nevynímajúc. Preto obec rozhodla o úprave vstupu do budovy doplnením rampy pre vozíčkarov.

Priebeh realizácie projektu:

Predmetom projektu bolo kompletné zateplenie obvodového plášťa, kompletné zateplenie strešného plášťa, výmena okien a úprava vstupu s riešením vhodným pre všetkých používateľov (tzn. aj pre pohybovo znevýhodnené osoby).

Realizácia projektu prebiehala vo viacerých krokoch. Na začiatku to bolo vypracovanie projektovej dokumentácie autorizovaným projektantom so zameraním na zvýšenie energetickej úrovne objektu a doplnenie vstupnej časti o rampu pre vozíčkarov tak, aby jej umiestnenie bolo pre týchto obyvateľov jednoducho prístupné a zároveň nepôsobili architektonicky rušivo. Projektová dokumentácia a navrhnuté materiály a konštrukčné riešenia vyplynuli aj z tepelno-technickej štúdie. Nasledoval výber dodávateľa stavených prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a po uzatvorení zmluvy s úspešným uchádzačom prebehla realizácia zadefinovaných stavebných a rekonštrukčných prác. Práce pozostávali z výmeny okien, zateplenia obvodových múrov, zateplenia strešného plášťa, úpravy povrchov vo vnútri objektu – oprava omietok a doplnenie vstupného priestoru o konštrukciu pre umožnenia vstupu pre všetkých občanov.

Výsledky a prínosy projektu:

Vďaka realizácii projektu sa zvýšila kvalita života vidieckeho obyvateľstva, predovšetkým kvalita trávenia voľného času a činnosti miestnych komunít s dlhodobým výhľadom. Rekonštruovaná budova prispieva k atraktivite verejného priestoru a skvalitneniu poskytovania základných služieb obcou pre obyvateľov, návštevníkov, podnikateľské subjekty a iné záujmové osoby.

Vysoko zaujímavým pre ekonomiku obce je zníženie prevádzkových nákladov obce vďaka zvýšeniu energetickej efektívnosti verejnej budovy.

3D model projektu s fotografiami

Video k projektu