REGIONÁLNA ANTÉNA

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj ukončila svoje pôsobenie 31.12.2022.

Aké služby poskytujeme:

RA NSRV SR pre Trnavský kraj bude sieťovať organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka za účelom správnej a plynulej implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Hlavným cieľom našej činnosti v rámci aktivít RA NSRV SR je:

  1. zvýšiť účasť zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka,
  2. zlepšiť kvalitu vykonávania programov rozvoja vidieka,
  3. informovať širšiu verejnosť a potenciálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania,
  4. podporovať inovácie v poľnohospodárstve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach.

Operácia bude podporená z finančných prostriedkov EÚ.