NSRV SR

NSRV

Súčasťou PRV SR 2014 – 2020 je zriadenie a prevádzka národnej siete rozvoja vidieka (NSRV) financovanej z technickej pomoci programu.

V období 2007 – 2013 túto funkciu vykonávala Agentúra pre rozvoj vidieka ako Centrálna jednotka NSRV so sídlom v Nitre (hostiteľský orgán, ďalej aj ako „CJ“). Regionálne antény NSRV pôsobili v 7 regiónoch SR – v nitrianskom, trenčianskom, banskobystrickom, žilinskom, prešovskom, košickom a pre trnavský a bratislavský región bola zriadená spoločná anténa. Regionálne antény začali svoju činnosť 1. 4. 2009.

V súlade s čl. 12 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 808/2014 zabezpečí Slovenská republika zriadenie a prevádzku národnej vidieckej siete  v rámci technickej pomoci PRV do 12 mesiacov od schválenia PRV SR 2014 – 2020. Riadiaci orgán pre PRV SR 2014 – 2020 určil ako centrálnu jednotku NSRV Agentúru pre rozvoj vidieka sídliacu v Nitre, ktorá je príspevkovou organizáciou MPRV SR. Okrem centrálnej jednotky bude úlohy NSRV vykonávať 8 decentralizovaných jednotiek siete NSRV/regionálne antény. Tieto budú vybrané na základe predložených projektových zámerov v súlade s definovanými kritériami a princípmi uvedenými vo výzve a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou im bude pridelený štatút regionálnej antény. Vybraté subjekty budú musieť okrem iného zabezpečiť kontinuitu činností NSRV z obdobia 2007 – 2013. V podmienkach SR bude centrálna jednotka NSRV podliehať koordinácii riadiaceho orgánu, čím sa zabezpečí účinnejšia spolupráca riadiaceho orgánu s centrálnou jednotkou a následne jednotlivými regionálnymi anténami.

Členstvo v NSRV je otvorené pre všetky cieľové skupiny žiadateľov a zainteresované tretie strany vo vzťahu ku všetkým opatreniam v rámci PRV SR 2014-2020 a v nadväznosti na čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 je súčasťou siete aj partnerstvo v zmysle čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. NSRV spolupracuje s inými formálnymi a neformálnymi sieťami, ktoré prispievajú ku kvalitnej implementácii ostatných Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Rovnako sa podieľa na činnostiach a výzvach Európskej siete pre rozvoj vidieka.

Hlavné ciele a činnosti NSRV SR

NSRV v období 2014 – 2020 bude spájať organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka za účelom správnej a plynulej implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v zmysle čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z EPFRV a čl. 5 Princíp partnerstva a viacúrovňová správa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Hlavným cieľom vidieckej siete bude:

 • zvýšiť účasť zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka;
 • zlepšiť kvalitu vykonávania programov rozvoja vidieka;
 • informovať širšiu verejnosť a potenciálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania;
 • podporovať inovácie v poľnohospodárstve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach;

Hlavné činnosti NSRV SR budú uvedené v akčnom pláne, budú zohľadňovať ciele PRV a budú pokrývať:

 • činnosti pokiaľ ide o zber príkladov projektov, ktoré zahŕňajú všetky priority programov rozvoja vidieka;
 • činnosti pokiaľ ide o uľahčovanie tematických a analytických výmen medzi zainteresovanými stranami v oblasti rozvoja vidieka, spoločné využívanie a šírenie zistení;
 • činnosti pokiaľ ide o poskytovanie odbornej prípravy a vytváranie sietí pre miestne akčné skupiny a najmä technickú pomoc pre spoluprácu medzi územnými celkami a pre nadnárodnú spoluprácu, uľahčenie spolupráce medzi miestnymi akčnými skupinami a vyhľadávanie partnerov pre opatrenie uvedené v článku 35;
 • činnosti pokiaľ ide o vytváranie sietí pre poradcov a služby na podporu inovácie;
 • spoločné využívanie a šírenie zistení z monitorovania a hodnotenia;
 • činnosti pokiaľ ide o komunikačný plán vrátane propagácie a informácií týkajúcich sa programu rozvoja vidieka po dohode s riadiacimi orgánmi a informácie a komunikačné činnosti zamerané na širšiu verejnosť;
 • činnosti na zabezpečenie účasti na činnostiach Európskej siete pre rozvoj vidieka a prispenia k nim.

Z hlavných cieľov a činností NSRV vyplývajú tieto Špecifické ciele:

 • Zber a poskytovanie informácií
 • Vzdelávacie a informačné aktivity
 • Národná a nadnárodná spolupráca
 • Propagácia

Štruktúra siete

Národná sieť rozvoja vidieka má centrálnu jednotku NSRV v rámci Agentúry pre rozvoj vidieka v Nitre. Okrem centrálnej jednotky bude úlohy NSRV vykonávať 8 decentralizovaných jednotiek siete NSRV/ regionálne antény. Regionálne antény pokryjú osem regiónov.

NSRV strukt