NAŠE SLUŽBY

Pre našich klientov zabezpečujeme:

 • Pravidelné informovanie o pripravovaných a aktuálnych výzvach, informácie z riadiacich orgánov
 • Vedenie databázy požiadaviek
 • Identifikácia vhodných programov a výziev, identifikácia rizík a príležitostí
 • Poradenstvo pri spracovaní projektových dokumentácií a rozpočtov
 • Poradenstvo pri spracovaní projektových príloh
 • Riešenia pre špecifické problémy: vlastnícke vzťahy, environmentálne dopady, dodávateľsko-odberateľské vzťahy
 • Spracovanie žiadostí o NFP a kompletizácia spisov, konzultácie
 • Sledovanie priebehu schvaľovania projektov
 • Poradenstvo pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP, spracovanie podkladov
 • Spracovanie žiadostí o platby, finančné riadenie projektov
 • Spracovanie monitorovacích správ
 • Spracovanie žiadostí o zmenu a poradenstvo pri príprave podkladov pre dodatky k Zmluve o poskytnutí NFP
 • Asistencia pri kontrolách na mieste
 • Komunikácia s príslušným ministerstvom, platobným orgánom
 • Komunikácia s dodávateľmi, kontrola podkladov
 • Zabezpečenie povinnej publicity projektu
 • Identifikáciu vhodnej metódy verejného obstarávania
 • Prípravu súťažných podkladov a oznámení
 • Výber dodávateľa
 • Spracovanie zápisníc a ostatnej dokumentácie
 • Asistenciu pri kontrolách verejného obstarávania
 • Spracovanie štúdií uskutočniteľnosti
 • Spracovanie finančných a ekonomických analýz
 • Spracovanie podnikateľských plánov
 • Spracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 • Spracovanie strategických dokumentov rozvoja územia