SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.

Žiadateľ: SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.

Názov projektu: Modernizácia technológie  – cukrovar Sereď

Doba fyzickej realizácie projektu: 1.7.2016 – 27.3.2017

Výška nenávratného finančného príspevku: 611 009,77 EUR

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu Modernizácia technológie  – cukrovar Sereď je zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. prostredníctvom rekonštrukcie a doplnenia inovatívnych technológií. Stanovený cieľ bol dosiahnutý viacerými čiastkovými projektmi.

Žiadateľ projektom zvýšil efektivitu celého výrobného procesu, prostredníctvom realizácie projektu zabezpečil nie len nárast produkčnej schopnosti, ale aj pridanú hodnotu a rentabilitu tržieb. Nové technológia zvýšia kvalitu, efektivitu produkcie, ako aj produkčnú kapacitu celého podniku. Významnou mierou prispeli k plynulosti procesu výroby, čo znížilo náklady súvisiace s výpadkami a prestojmi. Vďaka zvýšenej kapacite sa skrátilo trvanie kampane, vďaka čomu sa obmedzili straty spôsobené skladovaním cukrovej repy.

Projekt tak priamo prispel k plneniu najdôležitejšieho cieľa PRV 2014-2020, ktorým je posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora (poľnohospodárstvo, lesníctvo a potravinárstvo).

Dôvody na realizáciu projektu:

Rozhodnutie realizovať projekt súviselo predovšetkým s potrebou doplnenia a rozšírenia výrobnej kapacity podniku. Chýbajúce alebo opotrebené technológie spôsobovali výpadky vo výrobnom procese. Surovina prechádza v procese výroby cukru viacerými stanoviskami, z ktorých všetky sú technologicky pomerne náročné. Výpadok činnosti na niektorom z pracovísk spôsoboval výpadok na celej linke a znižoval efektivitu celej produkcie. 

Konkrétne dôvody pre projekt boli nasledovné:

 • Pevný bod na príjme suroviny umožňoval vysýpanie nákladu z iba jedného automobilu.
 • Pred realizáciou projektu bola pohotovostná skládka od pevného bodu vzdialená 200 m a na jej prepravu bolo potrebné pohotovostné vozidlo a nakladač.
 • Proces čistenia difúznej šťavy bolo nevyhnutné technologicky rozšíriť.
 • Technológia odstreďovania bola pred realizáciou projektu zastaraná, s potrebou častých opráv.
 • Z troch dostupných chladiacich veží len jedna veža bola opatrená elektrickým ventilátorom.
 • S navýšením kapacity cukrovaru bolo potrebné kalkulovať aj so zvýšenou potrebou chemikálií.
 • Rezkolisy pred realizáciou projektu boli morálne a fyzicky opotrebované a každoročne si vyžiadali veľké finančné prostriedky na ich opravu.

Priebeh realizácie projektu:

Realizáciou projektu došlo k predĺženiu pevného bodu z 10,9 m na 14,9 m pri zachovaní sklonu a hĺbky pevného bodu. Nová pohotovostná skládka repy –  spevnená plocha 1630 m-bola vybudovaná v bezprostrednej blízkosti pevného bodu. Nový filter bol nainštalovaný na jestvujúcu konštrukciu, čo umožnilo zvýšenie kapacity stanice kontrolnej filtrácie o 16,7%. Bola uskutočnená dispozičná zmena existujúcej a doplnenie novej technológie odstredivkovej stanice.

Doplnenie dvoch systémov pre chladiace veže s ventilátormi so súčasnou výmenou difúzora. Nový systém je navrhnutý tak, aby mal priaznivý vplyv aj na spotrebu elektrickej energie. Bolo vybudované prejazdné stáčacie pracovisko, ktoré umožňuje dodávku chemikálií vo veľkoobjemových autocisternách, veľkoobjemové skladové nádrže a systém prečerpávania chemikálií.Technológia bola doplnená o nový výkonný rezkolis.

Výsledky a prínosy projektu:

Pri realizácii jednotlivých čiastkový projektov:

 • Rozšírenie pevného bodu – zabezpečenie plynulého príjmu repy do procesu spracovania
 • Stand by skládka – prínos k zvýšeniu kvality produkcie a taktiež k zlepšeniu procesu spracovania. Eliminácia potreby prevozu repy zo vzdialenej skládky.
 • Kontrolná filtrácia –doplnenie technológie s cieľom zvýšiť kapacitu filtrovania, čo má zásadný vplyv na plynulosť prevádzky celého cukrovaru.
 • Odstredivková stanica  – došlo k výraznej modernizácii technologického vybavenia, čo umožnilo zvýšenie kvality a čistoty produktu.
 • Chladiace veže – modernizácia a doplnenie technológie 
 • Stáčacia stanica – celková zmena konceptu dodávky chemikálií do procesu výroby. Vybudovanie novej stanice pre príjem chemikálií vo vyššom množstve, výrazná modernizácia procesu.
 • Rezkolisová stanica – doplnenie technológie s výrazne lepšími vlastnosťami, výsledný produkt  má vyšší podiel sušiny.

Realizácia projektu má synergický a multiplikačný efekt nie len pre budúce rozvojové projekty žiadateľa, ale aj pre budúce projekty subdodávateľov a odberateľov.

Samotný projekt má predpoklad byť projektom príkladu dobrej praxe, kde sa môžu inšpirovať spoločnosti realizujúce potravinársku výrobu a zrealizovať obdobný projekt pre rozširovanie radu svojich výrobných programov.

3D model projektu s fotografiami

Video k projektu