Environmentálny fond dňa 13.12. vyhlásil špecifikáciu podpory na rok 2017 v oblastiach C4 – SANÁCIA MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM a L3 – ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA. Bližšie informácie nájdete […]

MPRV SR vyhlásilo dňa 3.11.2016 výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Výberový proces je dvojkolový, v prvom kole predkladá žiadateľ […]

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku zameranú na podporu inovácií a technologického transferu (kód […]

Na základe harmonogramu výziev z Operačného programu Kvalita životného prostredia si Vás dovoľujeme informovať o pripravovaných výzvach určených aj pre samosprávy v Trnavskom kraji. Ide o nasledovné špecifické ciele: 1.1.1 Zvýšenie […]

Environmentálny fond poskytuje podporu formou dotácie na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom.  Cieľom činnosti C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom (ďalej len „činnosť C4“) je, v […]