Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku zameranú na podporu inovácií a technologického transferu (kód […]

Na základe harmonogramu výziev z Operačného programu Kvalita životného prostredia si Vás dovoľujeme informovať o pripravovaných výzvach určených aj pre samosprávy v Trnavskom kraji. Ide o nasledovné špecifické ciele: 1.1.1 Zvýšenie […]

Environmentálny fond poskytuje podporu formou dotácie na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom.  Cieľom činnosti C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom (ďalej len „činnosť C4“) je, v […]

Regionálna anténa pre Trnavský kraj plánuje realizovať v roku 2016 množstvo aktivít, ktorých podrobnejší prehľad nájdete tu. Z dôvodu organizačných zmien na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR budú aktivity plánované v […]