Silvia Ilkova

Národná sieť rozvoja vidieka SR organizuje v dňoch 13. – 15. júna 2018 odbornú študijnú cestu pre včelárov zo SR do susednej Českej republiky, zameranú na výmenu skúseností v oblastí včelárstva, inovácie […]

RA NSRV SR sa v dňoch 11. – 12.5.2018 zúčastní 7. ročníka výstavy cestovného ruchu regiónov REGION TOUR EXPO 2018 v Trenčíne. Zástupcovia RA NSRV SR budú v zastúpení Trnavského kraja prezentovať nie […]

V dňoch 6. – 8. 12.2017 sa na území MAS Stará Čierna voda uskutoční Stretnutie so zahraničnými partnermi z Českej republiky k príprave projektov spolupráce (podopatrenie 19.3) a k prezentáciám príkladov dobrej praxe […]

Environmentálny fond dňa 13.12. vyhlásil špecifikáciu podpory na rok 2017 v oblastiach C4 – SANÁCIA MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM a L3 – ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA. Bližšie informácie nájdete […]

MPRV SR vyhlásilo dňa 3.11.2016 výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Výberový proces je dvojkolový, v prvom kole predkladá žiadateľ […]