Nová výzva – materské škôlky

MPRV SR vyhlásilo dňa 3.11.2016 výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Výberový proces je dvojkolový, v prvom kole predkladá žiadateľ projektový zámer na Sprostredkovateľský ográn IROP, ktorého výsledkom bude hodnotiaca správa. Termín prvého kola je do 10.1.2017. Oprávnenými žiadateľmi sú aj obce.

Oprávnenými aktivitami sú:

  1. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania ;
  2. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
  3. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
  4. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
  5. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;
  6. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Žiadateľ rozširovanie kapacít materskej školy je povinný realizovať aktivitami pod písmenom a až c. Žiadateľ je zároveň povinný realizovať aj minimálne jednu z aktivít pod písmenom d. a e. Aktivitu f. nie je možné realizovať ako samostatnú aktivitu.

Maximálna výška príspevku je 1 milión EUR. Celkové oprávnené výdavky sú predmetom výpočtu tzv. metódou benchmark (výška výdavkov na 1 novovytvorené miesto je 6700 EUR, na jedno existujúce miesto 2500 EUR). Žiadateľ je povinný realizáciou aktivít projektu zvýšiť kapacitu materskej školy minimálne o 10 miest (ktoré musí udržať 5 rokov po ukončení realizácie projektu). Žiadateľ je povinný preukázať výšku indexu investičnej účinnosti, ktorá je vypočítaná na základe analýzy územia – preddefinovaná tabuľka, kde sa dá zistiť splnenie podmienky podľa miesta realizácie projektu. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa uvedenú minimálnu výšku indexu, je možné predložiť spoločný projekt s ďalšou obcou a zároveň požiadať o prepočet indexu pre uvedené partnerstvo, je to však nutné schváliť v zastupiteľstve. V prípade, ak nespĺňa minimálnu výšku indexu, je neoprávneným žiadateľom.

V prípade, že máte záujem o bližšie informácie, neváhajte kontaktovať manažéra RA NSRV pre Trnavský kraj – Ing. Tomáš Galbavý, 0908 123 894, galbavy@obviamregio.sk.