Environmentálny fond dňa 13.12. vyhlásil špecifikáciu podpory na rok 2017 v oblastiach C4 – SANÁCIA MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM a L3 – ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA. Bližšie informácie nájdete […]

MPRV SR vyhlásilo dňa 3.11.2016 výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Výberový proces je dvojkolový, v prvom kole predkladá žiadateľ […]

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku zameranú na podporu inovácií a technologického transferu (kód […]